Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile powstała w styczniu 2008r., w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Kijaszkowie. Zajmuje drugie piętro budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile  i dysponuje 14 miejscami dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.   Placówka położona jest w otoczeniu pięknego, pilskiego lasu. Dysponujemy także własnym placem zabaw oraz przestrzenią do gier i zabaw, grilowania i uprawiania warzyw i owoców.

Celem Placówki jest przygotowanie wychowanków do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych, nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich kontaktów z rodziną i rówieśnikami w sposób społecznie akceptowany. 
Placówka kładzie szczególny nacisk na wpojenie nawyków i umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków, wykonywania prac porządkowych, gospodarowania środkami pieniężnymi, oraz troski o siebie, jak i o innych, co w znacznym stopniu ułatwia proces usamodzielnienia. 
 
 
Placówka realizuje swoje zadania współpracując z rodziną wychowanka, asystentem rodziny, koordynatorem pieczy zastępczej, ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci, sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjnymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 
 
Przedmiotem działalności placówki jest:
-  zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych,zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
-  realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
-  umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej,
-  podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
-  zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
-  obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,
-  zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
 
W placówce znajduje się 7 dwuosobowych pokoi odpowiednio wyposażonych, aneks kuchenny, jadalnia, pokój odwiedzin, pokój nauki, pokój wychowawców, psychologa i terapeuty, sala komputerowa, świetlica, a także pralnia, łazienki i szatnia.
 
Chętnie przyjmujemy pomoc wolontariuszy i darczyńców, którzy pomagają nam ubarwiając życie wychowanków (więcej informacji na ten temat w zakładce WOLONTARIAT)