W dniu 04.11.2020 roku Powiat Pilski podpisał z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu Umowę o powierzenie grantu w wysokości 453 579,32 zł na wsparcie:

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu wymienione powyżej placówki otrzymają wsparcie w postaci:

Zgodnie z umową projekt może być realizowany w okresie od 01.06.2020 do 31.11.2020, jednakże planowane jest jego wydłużenie do końca bieżącego roku.

Informujemy, iż Powiat Pilski otrzymał grant w łącznej kwocie 453 579,32 zł na wsparcie:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile
oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Pile
oraz Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w Koszalinie prowadzącego Środowiskowy Dom Pomocy z siedzibą w Pile
oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Osieku n/Notecią

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020